Overslaan en naar de inhoud gaan
Wat is afkopen?

Afkoop wil zeggen dat u de verzekering opzegt en de opgebouwde waarde van de verzekering laat uitbetalen. Houdt u er wel rekening mee dat u na afkoop niet meer bent verzekerd. Uw nabestaanden krijgen dus geen geld meer uitgekeerd en hebben geen recht meer op de diensten en producten van de verzekering. 

Bij het afkopen van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 275 in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Deze € 275 is gebaseerd op de reële gemiddelde kosten bij afkoop en kan jaarlijks geïndexeerd worden als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. De opgebouwde waarde wordt via de actuariële methode van Monuta bepaald en is niet een optelling van al uw premies.

Wat is premievrij maken?

Bij premievrijmaking stopt u met premie betalen. Daarmee wijzigt de uitkering bij overlijden. Uw nabestaanden krijgen bij overlijden de opgebouwde waarde tot het moment dat de premie is stopgezet uitgekeerd. Uw nabestaanden hebben geen recht meer op de producten en diensten van de verzekering. Dit betekent dat er later minder geld beschikbaar is voor de uitvaart dan bij het afsluiten van de verzekering de bedoeling was. 

Voor polissen afgesloten na 31 december 2018 geldt dat premievrij maken alleen kan als de opgebouwde waarde minstens € 1.500 is. Bij polissen die eerder zijn afgesloten, geldt een minimale opgebouwde waarde van € 45. Bij een lagere waarde kunt u de verzekering alleen afkopen. Deze regels gelden ook wanneer de verzekering wordt beëindigd door wanbetaling.  

Bij het premievrij maken van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 275 in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit tarief is gebaseerd op de reële gemiddelde kosten bij premievrijmaking en kan jaarlijks geïndexeerd worden als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. Daarnaast wordt er direct en eenmalig voor de te verwachten periode dat de polis nog premievrij doorloopt 0,1% van het premievrije bedrag in mindering gebracht voor het beheren van uw polis. 

Waarom verschillen de afkoopwaarde en de premievrije waarde van elkaar?

Wanneer u de verzekering wilt stopzetten, kijken wij wat de waarde van uw verzekering op dat moment is. Wilt u niet langer verzekerd zijn, dan bepalen wij de afkoopwaarde volgens de actuariële methode van Monuta en houden daarbij kosten in. U ontvangt het afkoopbedrag op uw rekening. Daarna bent u niet meer verzekerd en wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.

Wanneer u wel verzekerd wilt blijven, maar geen premie meer wilt betalen, bepalen wij de premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering. Bij overlijden is de premievrije waarde beschikbaar voor de kosten van de uitvaart. De premievrije waarde is lager dan het oorspronkelijke verzekerde bedrag, omdat u stopt met premie betalen.

De premievrije waarde is bijna altijd hoger dan de afkoopwaarde
Dit komt doordat de waarde van uw verzekering bij ons gereserveerd blijft. Voor het vaststellen van de premievrije waarde gaan we uit van de waarde van uw verzekering op het moment van premievrij maken en de nog te verwachten looptijd tot het overlijden. Gedurende die tijd zijn wij in staat om het bedrag te laten groeien naar de door ons afgegeven premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering.

Het verschil tussen beide waardes heeft dus te maken met het moment waarop het bedrag wordt uitgekeerd. Bij afkopen is dit meteen en bij premievrij maken is het bedrag in de toekomst beschikbaar voor de kosten van uw uitvaart.

Geldt er een minimum waarde voordat ik mijn verzekering premievrij kan maken?

Om een verzekering premievrij te kunnen maken moet uw verzekering een minimale waarde hebben opgebouwd. In de polisvoorwaarden leest u de hoogte van de minimale waarde. Voor verzekeringen die na 20 december 2018 zijn afgesloten geldt dat de premievrije waarde, na aftrek van de kosten, hoger moet zijn dan € 1.500. Als de waarde lager is, heeft u twee opties:

  1. Uw verzekering door laten lopen.
  2. Uw verzekering afkopen.

Wanneer wij wegens wanbetaling een verzekering moeten stoppen, dan mag u er ook voor kiezen om de verzekering premievrij te maken. Hiervoor geldt ook een minimale premievrije waarde van € 1.500.