Voorwaarden bij een aanvraag

Voor alle aanvragen geldt:

 • Het bedrag in de aanvraag moet minimaal 10% zijn van het totale project en daarmee herkenbaar bijdragen aan de realisatie van het project.
 • De projectbegroting mag maximaal € 25.000 bedragen.
 • Er wordt geen donatie toegekend als de aanvrager een grote vermogenspositie heeft en niet aannemelijk is gemaakt dat de donatie niet daaruit of uit de reguliere geldstromen gefinancierd kan worden.
 • Er wordt geen donatie toegekend als deze is bedoeld voor exploitatie-, renovatie-, organisatie- of promotiekosten of bedoeld is voor vermogensopbouw of fondsvorming.
 • Alle donaties zijn eenmalig. In beginsel kunnen afdelingen van landelijke organisaties eenmalig een donatie ontvangen.
 • Monuta moet herkenbaar zijn bij het project.
 • Het project moet door, met name vrijwilligers, worden uitgevoerd.
 • Alleen met een ambassadeur van het Monuta Charity Fund kan een aanvraag worden ingediend.

Checklist/criteria

 • Is het project bestemd voor een doelgroep ten behoeve van zorg na een overlijden?
 • Past het project aanwijsbaar binnen het thema Zorg voor nabestaanden?
 • Werkt het project voor een groot deel met vrijwilligers?
 • Gaat het om een project in Nederland met een lokaal karakter? (projecten die in het buitenland worden uitgevoerd, worden niet gehonoreerd)
 • Wordt het project voor en door meerdere personen uitgevoerd? Het project mag niet voor één persoon bedoeld zijn. Het mag ook niet een te algemeen karakter hebben.
 • Het project mag niet ten doel hebben mensen te winnen voor een religieuze of politieke stroming.
 • Serviceclubs zoals de Lions Club, de Rotaryclub en clubs die (alleen) fundraising als kennelijke doelstelling hebben, kunnen geen aanvraag indienen bij het MCF. In beginsel wordt een 'stichting vrienden van...' niet als serviceclub beschouwd.
 • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen, aanvragen van een natuurlijk persoon of samenwerkingsverband van natuurlijke personen worden in beginsel niet gehonoreerd. Ook aanvragen van rechtspersonen met een winstoogmerk worden in beginsel niet gehonoreerd.

Als bijlagen bij de aanvraag moeten worden gevoegd:

 • informatie van de begunstigde (statuten en uittreksel KvK);
 • concrete projectomschrijving;
 • planning en financiële onderbouwing/begroting van het project;
 • bij grote vermogenspositie van de aanvrager: een schriftelijke onderbouwing waarom de kosten van het project niet uit de eigen vermogenspositie of uit de reguliere geldstromen gefinancierd kunnen worden;
 • omschrijving van de doelgroep;
 • rol van de vrijwilligers;
 • laatste complete jaarstukken.

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. De financiële verantwoording moet ook aanwezig zijn.
Lees ook meer over de richtbedragen.
 
Heeft u vragen over het thema of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een donatie? U kunt ons bereiken via het contactformulier. 

Naar contactformulier