Voorwaarden bij een aanvraag

Voor aanvragen voor een donatie geldt:

 • Het bedrag in de aanvraag moet in beginsel minimaal 10% zijn van het totale project en daarmee herkenbaar bijdragen aan de realisatie van het project.
 • De projectbegroting mag maximaal € 25.000,- bedragen.
 • Er wordt geen donatie toegekend als de aanvrager een grote vermogenspositie heeft en niet aannemelijk is gemaakt dat de donatie niet daaruit of uit de reguliere geldstromen gefinancierd kan worden.
 • Er wordt geen donatie toegekend als deze is bedoeld voor exploitatie-, renovatie-, organisatie- of promotiekosten of bedoeld is voor vermogensopbouw of fondsvorming. Wanneer promotiekosten een duidelijk ondergeschikt aspect betreffen van de totale aanvraag hoeft dat echter geen belemmering te zijn.
 • Alle donaties zijn eenmalig. In beginsel kunnen afdelingen van landelijke organisaties eenmalig een donatie ontvangen.
 • Monuta Helpt moet herkenbaar zijn bij het project.
 • Het project moet (grotendeels) door vrijwilligers worden uitgevoerd.
 • Alleen met een ambassadeur van Monuta Helpt kan een aanvraag worden ingediend.
 • Een project mag nog niet gerealiseerd zijn voor de datum van de bestuursvergadering. Blijkt tijdens de bestuursvergadering dat het project al gerealiseerd is, dan wordt de aanvraag afgewezen.
 • Een organisatie kan maar eens per drie jaar een aanvraag doen.

Checklist/criteria

 • Is het project bestemd voor een doelgroep ten behoeve van palliatieve of terminale zorg, mantelzorg of ouderenzorg?

 • Draagt het project er aan bij dat niemand alleen afscheid hoeft te nemen?

 • Werkt het project voor een groot deel met vrijwilligers?

 • Gaat het om een project in Nederland met een lokaal karakter? (projecten die in het buitenland worden uitgevoerd, worden niet gehonoreerd)

 • Wordt het project voor en door meerdere personen uitgevoerd? Het project mag niet voor één persoon bedoeld zijn. Het mag ook niet een te algemeen karakter hebben.

 • Het project mag niet ten doel hebben mensen te winnen voor een religieuze of politieke stroming.

 • Serviceclubs zoals de Lions Club, de Rotaryclub en clubs die (alleen) fundraising als kennelijke doelstelling hebben, kunnen geen aanvraag indienen bij Monuta Helpt. In beginsel wordt een 'stichting vrienden van...' niet als serviceclub beschouwd.

 • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen, aanvragen van een natuurlijk persoon of samenwerkingsverband van natuurlijke personen worden in beginsel niet gehonoreerd. Ook aanvragen van rechtspersonen met een winstoogmerk worden in beginsel niet gehonoreerd.

Als bijlagen bij de aanvraag moeten worden gevoegd:

 • informatie van de begunstigde (statuten en uittreksel KvK);
 • concrete projectomschrijving;
 • planning en financiële onderbouwing/begroting van het project;
 • bij grote vermogenspositie van de aanvrager: een schriftelijke onderbouwing waarom de kosten van het project niet uit de eigen vermogenspositie of uit de reguliere geldstromen gefinancierd kunnen worden;
 • omschrijving van de doelgroep;
 • rol van de vrijwilligers;
 • laatste complete jaarstukken.

Richtbedragen

Bijeenkomsten
Voorstel: Het bedrag voor herdenkingsdiensten, lichtjesavonden, rouwcafés, lotgenotenbijeenkomsten, lezingen, workshops of vergelijkbare bijeenkomsten bedraagt €1.000.

Waak- en troostmanden
Voorstel: Het bedrag voor het samenstellen en/of beschikbaar stellen van een waakmand, troostkoffer of een vergelijkbaar pakket bedraagt € 1.000.

Opleiden van vrijwilligers of deskundigheidbevordering 
Voorstel: Monuta Helpt geeft donaties voor opleidingskosten of kosten ten behoeve van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers van organisaties die bijdragen aan het thema ‘niemand hoeft alleen afscheid te nemen’; € 50 per persoon per dagdeel met een maximum van € 2.500.

Dagactiviteiten, contactdagen en vakantieweken voor lotgenoten 
Voorstel: Het richtbedrag voor dagactiviteiten en vakantieweek zonder overnachting is € 25 per persoon met een maximum van € 1.000. Voor vakantieweekenden of -weken met overnachting geldt een richtbedrag van € 50 per persoon en hanteren we een maximum van € 2.500.

Herdenkingsprojecten
Voorstel: Voor herdenkingsprojecten zoals monumenten, kunstwerken, platforms, films en stilteruimtes, wordt een maximum van € 5.000 gehanteerd. Voor de restauratie van bestaande monumenten, kunstwerken, etc. is het richtbedrag € 2.500. Voor de publicatie of uitgave van een boek dat past bij het thema ‘niemand hoeft alleen afscheid te nemen’ hanteren wij een maximaal bedrag van € 2.500

Herinrichting of verbouwing
Voorstel: Voor de herinrichting of verbouwing van hospices, stilteruimtes of ontmoetingsruimtes of soortelijke projecten hanteren we een maximum van € 5.000.

Ontwikkeling website en apps
Voorstel: Voor de ontwikkeling van websites of apps die eraan bijdragen dat niemand alleen afscheid hoeft te nemen hanteren wij een richtbedrag van maximaal € 5.000

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. De financiële verantwoording moet ook aanwezig zijn.

Heeft u vragen over het thema of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een donatie? U kunt ons bereiken via het contactformulier