Wietroostmij.nl, het grootste online platform voor nabestaanden van Nederland, is vernieuwd.

Het grootste online platform voor nabestaanden in Nederland, wietroostmij.nl, is vernieuwd. De website heeft niet alleen een fris nieuw design maar is ook geoptimaliseerd voor mobiel en tablet. Bovendien is er op verzoek van de gebruikers een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Het vernieuwde wietroostmij.nl is vanaf vandaag live.

Vanuit de wens om nabestaanden ook na de periode van de uitvaart goed te kunnen ondersteunen lanceerde Monuta in samenwerking met Headoffice in juli 2013 een online platform voor nabestaanden onder de naam Wie troost mij. Een plek waar iedereen troost kan zoeken of juist geven. Het platform biedt informatie rondom rouwverwerking en verlies en is daarnaast een ontmoetingsplaats voor nabestaanden. Het is een plek waar men elkaar vindt voor steun en een luisterend oor, zijn verhaal kan delen en waar de nagedachtenis aan dierbaren blijft leven via een virtuele Sterrenhemel. 

Grootste platform voor nabestaanden
Met ruim 66.000 vrienden op Facebook en meer dan 25.000 bezoekers per maand op het forum is wietroostmij.nl in twee jaar tijd uitgegroeid tot het grootste platform voor nabestaanden. Ook internationaal is er veel lof voor het platform. Zo won wietroostmij.nl vorig jaar in Amerika de Zilveren Pearl Award in de categorie Digital / Best Microsite en werd het genomineerd voor de Grand Prix Content Marketing voor de beste content marketing-cases in Nederland en België.

Nieuwe functionaliteiten
Om aan de wensen van de groeiende groep actieve nabestaanden te kunnen voldoen is er hard gewerkt aan een nieuw design met uitgebreidere functionaliteiten. De input van de bezoekers van wietroostmij.nl is zeer belangrijk geweest met het ontwikkelen van het nieuwe platform. Zo is het nu mogelijk voor forum bezoekers om onderling privé berichten te sturen en is de website geoptimaliseerd voor gebruik op mobiel en tablet.

Een andere nieuwe toevoeging aan wietroostmij.nl is het blog. Op de blogpagina worden lezers, met behulp van rouwdeskundigen en andere specialisten, op de hoogte gehouden van actuele onderwerpen en kunnen we onderwerpen die veel voorkomen op het forum behandelen. Iedere donderdagmiddag wordt er een nieuw blog geplaatst.

In de toekomst zal wietroostmij.nl nog verder uitgebreid worden op basis van de feedback van bezoekers.