Steun voor jonge weduwen

Het is geen door­snee ge­zel­schap, dat af­ge­lo­pen za­ter­dag Speel­park Oud Val­ke­veen be­zoekt. Dit is een groep 'jon­ge we­du­wen'. Ze zijn op stap met de ge­lijk­na­mi­ge stich­ting, een club die als doel heeft: jon­ge vrou­wen met min­der­ja­ri­ge kin­de­ren on­der­steu­nen na het ver­lies van hun le­vens­part­ner. De stich­ting is op­ge­richt door Ma­rij­ke (39) en haar zus Pe­tra van Rij (41), die in 2006 haar part­ner Hans Hor­re­voets ver­loor en ach­ter­bleef met twee jon­ge kin­de­ren. Zee­zei­ler Hor­re­voets kwam om het le­ven tij­dens de ze­ven­de etap­pe van de Vol­vo Ocean Race van New York naar Ports­mouth na­dat hij op vol­le zee door een krach­ti­ge wind­vlaag over­boord was ge­sla­gen. Ma­rij­ke staat sinds­dien aan de zij­lijn van het rouw­pro­ces van Pe­tra en weet in­mid­dels als geen an­der hoe frus­tre­rend dat kan zijn: ,,Je kunt als fa­mi­lie of vrien­den be­grip­vol luis­te­ren, maar je kunt nooit voe­len en echt be­grij­pen wat de we­du­we zelf moe­ten door­ma­ken en be­leeft. Zo is het idee ont­staan om jon­ge we­du­wen met el­kaar in con­tact te bren­gen. Bij­voor­beeld via maan­de­lijk­se we­du­wen lun­ches of een speel­dag zo­als van­daag, die mo­ge­lijk is door de fi­nan­ciële steun van het Monu­ta Cha­ri­ty Fund.”

Wa­ren jon­ge we­du­wen voor­heen voor­al aan­ge­we­zen op steun van fa­mi­lie en vrien­den, te­gen­woor­dig is het dank­zij in­ter­net en so­ci­al me­dia mak­ke­lij­ker in con­tact te ko­men met lot­ge­no­ten. Dat kan via de be­slo­ten fa­cebook­groep van de stich­ting, waar­op jon­ge we­du­wen di­rect met el­kaar kun­nen com­mu­ni­ce­ren en el­kaar tot steun kun­nen zijn op moei­lij­ke mo­men­ten.

,,Ei­gen­lijk is elk ge­val an­ders,” zegt Ma­rij­ke. ,,Het kan een over­lij­den zijn als ge­volg van een ziek­te, maar ook door een (auto)on­ge­luk of een zelf­do­ding. Dat heeft zijn in­vloed op het rouw­pro­ces. Daar­om kan er via de stich­ting ad­vies van rouw­ex­perts wor­den in­ge­won­nen en ook richt de stich­ting zich op po­li­tie­ke ver­te­gen­woor­di­ging in Den Haag. Want plot­se­ling we­du­we wor­den kan nog­al wat so­ci­aal/­maat­schap­pe­lij­ke ge­vol­gen heb­ben. En per dag ko­men er in de ca­te­go­rie jon­ge we­du­wen vier nieu­we bij.”

De Hil­ver­sum­se Ka­rin Kui­per (52) bleef tien jaar ge­le­den met drie jon­ge kin­de­ren ach­ter na het over­lij­den van haar man, de schrij­ver Ka­rel Glastra van Loon, en is ook ver­bon­den aan de stich­ting. ,,Ka­rel is ei­gen­lijk nog ge­woon on­der­deel van ons le­ven. Wan­neer onze doch­ter het goed doet op school, dan zeg ik te­gen haar: je hebt het niet van mij, maar ook niet van je va­der. Want Ka­rel is nog op van­zelf­spre­ken­de wij­ze in ons ge­zin aan­we­zig.” Dat zijn nog maar en­ke­le van de er­va­rin­gen die Ka­rin, die boe­ken schreef over rouw­ver­wer­king, kan de­len met lot­ge­no­ten.

Nienke geniet met haar kinderen Chaim (1) en Hannah (3) in Oud Valkeveen tijdens de Jonge Weduwendag. FOTO: STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS

Reactie toevoegen