Uitvaart regelen

Wanneer u een uitvaart moet regelen, dan zult u in een korte periode veel keuzes moeten maken. Misschien bent u degene die bepaalt of uw overleden dierbare gecremeerd of begraven zal worden. En waar wilt u de uitvaart laten plaatsvinden? Dit kan bijvoorbeeld thuis in Joure, in een kerk in Harlingen of in een uitvaartlocatie in Sneek. Welke catering wilt u graag? Welke rol wilt u spelen tijdens het afscheid? Ik zie het als mijn taak om u te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Uw gevoel en wensen staan centraal; ik geef u inspiratie over lokale mogelijkheden. Wilt u dat ik de uitvaart help regelen? Belt u mij dan. Ik ben dag en nacht beschikbaar: 0515 – 55 84 01.

Ik wil u graag tot steun zijn

Ik heb ooit iemand horen vertellen, dat je het leven kunt zien als een kleed. De draadjes die verweven zijn tot een kleed staan symbool voor onder meer al je ervaringen, belevenissen en verhalen. Wanneer een dierbare overlijdt, heb je vaak al heel veel met elkaar meegemaakt. Het leven met deze dierbare is onderdeel van het kleed. Ook het afscheid zal verweven worden in het kleed. Het is dus heel belangrijk, dat dit een goed afscheid is. Dat recht doet aan het leven dat geleefd is, aan de persoon die hij of zij was en aan de nabestaanden. Dit afscheid is niet alleen de uitvaart zelf, maar ook de weg ernaartoe. Ik zal samen met u deze weg bewandelen.

 

Wij hebben een warm contact gehad met de medewerkers, ook werd er mee gedacht. Verder hele fijne uitvaart mee gemaakt, kijken er met goed gevoel op terug. - mevrouw Saarberg-Idema

Kennis van lokale uitvaartmogelijkheden

Doordat ik in een groot gebied werkzaam ben (van Sneek tot Harlingen en van Joure tot Franeker), heb ik een ruime ervaring als het gaat om de mogelijkheden rondom uitvaartverzorging in Zuidwest-Friesland. Ik weet welk uitvaartcentrum geschikt is en wat er mogelijk is rondom een thuisopbaring. Daarnaast vind ik het in mijn uitvaartverzorging belangrijk dat u als nabestaanden ook veel zelf kunt doen. Zo mag u helpen bij de laatste verzorging of kunt u met een aantal familieleden zelf de uitvaartkist dragen. Ik laat het bij u wat u wilt doen en waar u zich prettig bij voelt.

Een begrafenis regelen in Zuidwest-Friesland

In de praktijk merk ik dat veel streekgenoten kiezen voor een begrafenisplechtigheid in een kerk. Omdat er vele kerken in Zuidwest-Friesland zijn, kan ik hier niet alle mogelijkheden benoemen. U kunt mij hier uiteraard wel gerust naar vragen. Daarbij spelen ook uw wensen een belangrijke rol. Wilt u bijvoorbeeld dat we een traditioneel rondje om de kerk maken met de uitvaartkist, dan zullen we dat doen. En op verzoek kan ik regelen dat we het rondje overslaan. Ook kunnen we de klokken luiden bij het vertrek uit de kerk en het oplopen van de begraafplaats. Uw wensen staan centraal en het is aan mij om dit mogelijk te maken.

Bij u in de buurt kan ik de crematie regelen

In Goutum, Sneek en Heerenveen bevinden zich crematoria waar ik vaak kom om een crematie te regelen. Maar op verzoek kan ik ook naar het crematorium in Drachten of Marssum komen of elders. De keuze voor de uitvaartlocatie en crematorium is volledig aan de familie. Waar u dat wilt, kan ik voor u een grootse uitvaart organiseren met veel sprekers en belangstellenden als u dat wenst. Maar ook een intiem afscheid in bijvoorbeeld een kleine rouw- of familiekamer is een optie. Met zorg en oprechte betrokkenheid help ik u de uitvaart regelen zoals u dat wenst. Dat doe ik met veel zorgvuldigheid voor én achter de schermen.

 

Alles kan naar wens geregeld worden. Zo verzorgde ik eens een uitvaart van een mevrouw die altijd grote krakelingen in huis had. Die hebben we bij het afscheid ook geserveerd. Met een wijntje en een hapje hebben we afgesloten. Zo kan het dus ook. – Ina Duijndam

Wat mag ik voor u betekenen?

Ik wil u graag veel ruimte geven voor eigen invulling van de uitvaart. Dankzij mijn achtergrond als ritueel begeleider kan ik helpen om hier met symbolen en rituelen invulling aan te geven. Er is heel veel mogelijk rondom een afscheid. Mag ik u helpen om de uitvaart te regelen? Belt of mailt u mij dan gerust.

 

Neem contact op om een uitvaart te regelen

Waarom Monuta Duijndam?

  • Oprechte aandacht
  • Oog voor details
  • Creatief en inspirerend
  • Verteller van uw levensverhaal
  • Veel ruimte voor eigen invulling

Werkgebied

Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, Joure, Joure, Joure, Snikzwaag, Haskerhorne, Rohel, Delfstrahuizen, Goingarijp, Broek Fr, Ouwsterhaule, Ouwster Nijega, Oldeouwer, Doniaga, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Boornzwaag, Legemeer, Dijken, Koufurderrige, Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee, Echten Fr, Bantega, Echtenerbrug, Akmarijp, Terkaple, Woudsend, Smallebrugge, Indijk, Ypecolsga, Sloten Fr, Balk, Wijckel, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Rijs, Mirns, Bakhuizen, Elahuizen, Oudega Gaast Sleat, Kolderwolde, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega Gem Wymbritserad, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Loenga, It Heidenskip, Wommels, Kubaard, Iens, Easterein, Itens, Reahus, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum Fr, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Ferwoude, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Brezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Franeker, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum Fr, Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens Gem Litt, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum en Vlieland