Begrafenis regelen

Soms heeft de overleden dierbare nog niet nagedacht over keuze tussen een begrafenis en crematie. Voor familieleden kan het fijn zijn om een plek te hebben die ze kunnen bezoeken. Waar ze even heel dicht bij hun overleden dierbare kunnen zijn. In dat geval kiezen veel nabestaanden voor een begrafenis. Wanneer u dit wenst, kan ik de begrafenis regelen in bijvoorbeeld Sneek en Joure of natuurlijk een andere plaats naar keuze. Het is zelfs mogelijk om op verzoek een uitvaart te regelen buiten Friesland. Wanneer we elkaar voor het eerst spreken, gaan we hierover in gesprek. Als uitvaartverzorger geef ik u inspiratie en vertel ik u over de lokale, bijzondere mogelijkheden in het mooie Friesland en eventueel ook daarbuiten.

Samen kiezen we een begraafplaats

Omdat ik werkzaam ben in een groot gebied (van Harlingen tot Sneek en van Joure tot Franeker) zijn er ook veel begraafplaatsen. Op de algemene begraafplaatsen mag iedereen een laatste rustplek krijgen. Sommige kerkhoven zijn verbonden aan een kerk. In dat geval kan het kerkbestuur voorwaarden stellen aan de mogelijkheden voor een begrafenis. Ik help u graag om uit te zoeken wat er kan rondom een begrafenis in uw plaats naar keuze. Vervolgens kan ik de uitvaart regelen zoals u dat wilt.

 

Alles is prima verlopen. Ik hoefde heel weinig zelf te doen. Mevrouw Duijndam was erg behulpzaam, gaf gepast advies en ze was heel zorgzaam. Bedank Monuta/Duijndam! – mevrouw Campbell

Traditionele kerkelijke uitvaarten

Veel families kiezen bij een begrafenis voor een uitvaart in een kerk. Als dat het geval is, vraag ik altijd naar specifieke wensen en tradities. Als we naar de begraafplaats bij de kerk gaan, is het doorgaans gebruikelijk om eerst nog drie rondjes om de kerk te lopen. Ook zijn er meerdere tradities om de klokken te luiden: bij vertrek uit de kerk, bij het oplopen van de begraafplaats en bij het brengen van een laatste groet bij het graf. Op sommige begraafplaatsen laten ze de kist zakken aan stokken met haken. Dat mag de familie eventueel ook zelf doen. Wanneer iets niet bij u past, kunt u dit aangeven en dan regel ik dat hier rekening mee wordt gehouden.

Bijzondere kerken: Alde Fryske Tsjerken

Graag bied ik nabestaanden alternatieven aan. Een begrafenisplechtigheid kan op verschillende plekken plaatsvinden: thuis, in een kerk, uitvaartcentrum of een andere uitvaartlocatie. Wat ik ook altijd aangeef, is dat we de begrafenis kunnen regelen in een oude, Friese kerk. Dit zijn vaak charmante locaties, die geen dienst meer doen als kerk. Als uitvaartlocatie zijn ze vaak bijzonder geschikt. Bovendien kunnen we er op deze manier samen voor zorgen dat deze prachtige, monumentale kerkgebouwen toch een functie behouden. Voorbeelden van locaties en oude kerken vindt u op de site van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Logischerwijs vindt u deze kerkjes niet in grotere plaatsen als Sneek of Harlingen, maar juist in dorpjes, zoals Peins en Britswerd. De stichting heeft in totaal 46 kerken in eigendom, waarvan vijf met een begraafplaats die nog in gebruik is.

Natuurbegraafplaats in Friesland

Vandaag de dag is het ook mogelijk om in de natuur begraven te worden, onder een boom in het bos of nabij het water. U vindt de Natuurbegraafplaats Friesland in Nieuwehorne, nabij Heerenveen. Hier wordt het graf op ecologische wijze onderhouden. Hier zijn geen rijen of grafstenen te vinden. Wel zijn er diverse wandelpaden en rustplekken met bankjes. U kunt ook de begrafenisplechtigheid hier laten plaatsvinden en zo echt in alle rust afscheid nemen van uw dierbare. Voordelen van een natuurbegraafplaats zijn dat u niets voor het onderhoud hoeft te regelen. Daarnaast koopt u de grafrechten eenmalig af en heeft u dus een eeuwige rustplaats.

Ik werk met lokale dragers

Ik bied u altijd de gelegenheid om zoveel mogelijk rondom het afscheid en de begrafenis zelf te doen. Dat houdt ook in dat u de uitvaartkist zelf mag dragen, al dan niet op een verrijdbare baar. Soms is dat echter niet haalbaar of wilt u als familie dat liever niet. In dat geval vraag ik in grotere plaatsen als Sneek en Harlingen vaak studentendragers om ons te helpen. Het is prachtig hoe zij dit doen. In kleinere plaatsen maak ik doorgaans gebruik van lokale dragers. Zo sluit ik aan op de lokale gebruiken. Vaak vinden nabestaanden dit prettig. Uiteraard gebeurt alles in overleg met u.

Meer over de kosten voor een begrafenis

Ik vind het belangrijk om duidelijk en transparant te zijn. Dat geldt ook voor de kosten. Een begrafenis is doorgaans duurder dan een crematie, omdat u bijkomende kosten heeft voor bijvoorbeeld de grafkosten en grafsteen. Vooraf laat ik u altijd duidelijk weten waar u aan toe bent. Ook krijgt u van mij een begroting, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. En heeft u vragen, dan kunt u die gerust stellen.

 

Correcte en plezierige contacten, betrouwbaar in de afspraken en rustige en respectvolle uitvaartbegeleiding. - mevrouw Welman-Temmink

Grafkosten in uw omgeving

Iedere gemeente bepaalt zelf de grafkosten. Dat betekent dat er flinke verschillen kunnen zijn. Daarom heeft Monuta de grafkostenmeter ontwikkeld. Met dit hulpmiddel kunt u opzoeken wat de kosten voor een graf in uw gemeente zijn.

Wat kan ik voor u doen?

Bij een begrafenis regelen of omgeving komt meer kijken dan u misschien denkt. Als uitvaartverzorger sta ik u graag bij in deze moeilijke periode. Doordat ik kennis van de regio heb, kan ik u meer vertellen over lokale mogelijkheden en de kosten van een begrafenis. Wanneer u meer wilt weten, kunt u gerust contact opnemen. Ik kan u telefonisch meer vertellen of een vrijblijvende afspraak met u maken.

 

Neem contact op om een begrafenis te regelen

 

Waarom Monuta Duijndam?

  • Oprechte aandacht
  • Oog voor details
  • Creatief en inspirerend
  • Verteller van uw levensverhaal
  • Veel ruimte voor eigen invulling

Werkgebied

Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, Joure, Joure, Joure, Snikzwaag, Haskerhorne, Rohel, Delfstrahuizen, Goingarijp, Broek Fr, Ouwsterhaule, Ouwster Nijega, Oldeouwer, Doniaga, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Boornzwaag, Legemeer, Dijken, Koufurderrige, Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee, Echten Fr, Bantega, Echtenerbrug, Akmarijp, Terkaple, Woudsend, Smallebrugge, Indijk, Ypecolsga, Sloten Fr, Balk, Wijckel, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Rijs, Mirns, Bakhuizen, Elahuizen, Oudega Gaast Sleat, Kolderwolde, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega Gem Wymbritserad, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Loenga, It Heidenskip, Wommels, Kubaard, Iens, Easterein, Itens, Reahus, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum Fr, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Ferwoude, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Brezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Franeker, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum Fr, Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens Gem Litt, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum en Vlieland