Crematie regelen in Sneek, Joure en omstreken

Wanneer u dat wilt, help ik u graag de crematie te regelen in bijvoorbeeld Sneek, Goutum of Heerenveen/Nieuweschoot. Natuurlijk kunnen we ook gebruikmaken van de andere crematoria in Friesland (Wâldhôf in Opeinde en Andringastate in Marssum) en crematoria buiten Friesland. Daarbij help ik u graag de uitvaart te regelen, zoals u dat wilt. Ik help u een grootse plechtigheid te verzorgen in de aula van het crematorium. Maar een klein en intiem afscheid zal ik ook met liefde voor u regelen. Uw wensen staan centraal en als uitvaartverzorger zal ik u helpen hieraan invulling te geven. Samen geven we vorm aan een crematie en afscheid dat recht doet aan het leven van uw overleden dierbare.

Crematorium in Sneek

Het uitvaartcentrum en crematorium Sneek is kleinschalig met een gastvrij en open karakter. Het ligt op een terp en heeft een mooi weids uitzicht op de landerijen. Dit crematorium heeft een moderne uitstraling en is heel overzichtelijk ingericht. In de aula is plaats voor zo’n 120 belangstellenden. In de lounge kan alle gewenste catering worden geserveerd.

Crematorium in Goutum

Aan de rand van Leeuwarden ligt het Crematorium en Uitvaartcentrum Goutum. In een landelijke omgeving kunt u afscheid van uw dierbare nemen in een van de twee aula’s. De Oldehovezaal biedt plaats aan maximaal 180 belangstellenden. Voor grotere gezelschappen kan een combinatie worden gemaakt van de aula met de koffiekamer en eventueel de ontvangsthal. In de Huiskamer kunt u een kleine plechtigheid laten verzorgen. Op verzoek kan het afscheid ook in de avonduren plaatsvinden.

Crematorium in Heerenveen

U vindt crematorium Schoterhof in een oud Fries weidelandschap, aan de rand van Heerenveen. U komt aan op een lange oprijlaan, waarna de plechtigheid kan plaatsvinden in de aula. Hier is plaats voor ongeveer 125 belangstellenden. Deze locatie is rustig en landelijk gelegen, naast een begraafplaats. Het is dan ook geen probleem om in de aula een begrafenisplechtigheid te regelen 

 

Persoonlijk, betrokken, meedenken, goede begeleiding en nazorg. - mevrouw Zigterman

Alle tijd en ruimte voor crematie en dienst

Vooraf bespreek ik met u hoeveel tijd u nodig denkt te hebben voor het afscheid. Als het bijvoorbeeld een afscheidsdienst is met veel sprekers en muziek, is het goed om daar vooraf rekening mee te houden. Sommige crematoria hanteren standaardtijden. Andere bieden juist rondom de crematie meer ruimte om de tijd in te vullen.

U mag mee tot aan de ovenruimte

In veel crematoria mag u uw overleden dierbare begeleiden tot aan de ovenruimte. Voor u als nabestaande kan dit u helpen bij de rouwverwerking. We moeten dit wel van tevoren aangeven. Natuurlijk is de daadwerkelijke crematie een heftige en emotionele gebeurtenis. Het is mijn gewoonte om ook dan in uw nabijheid te zijn, samen met de medewerker van het crematorium. Deze laatste zal u een heldere uitleg geven over de gebeurtenissen van dat moment.

Bezinningsperiode: een maand na de crematie

Na de afscheidsdienst vindt meestal direct de crematie plaats. De as wordt vervolgens met veel zorg verzameld en bewaard in een asbus. U mag de as na 30 dagen ophalen. Deze periode is wettelijk vastgelegd en wordt ook wel de bezinningsperiode genoemd. U kunt dan bedenken wat u met de as wilt gaan doen. Het crematorium zal u een formulier toesturen waarop u uw wensen kunt aangeven. U kunt ervoor kiezen om zelf de as op te halen, maar u mag mij hiervoor ook machtigen. In de meeste crematoria geldt dat de as daar een half jaar kosteloos mag blijven. Dit zal ik ook aangeven als we de crematie gaan regelen. Hieronder geef ik u een aantal opties voor de asbestemming.

Urnenmuur of columbarium

Asbussen en urnen mogen in een nis bewaard worden, bijvoorbeeld in een urnenmuur of columbarium bij een begraafplaats of crematorium. Per locatie verschilt de regelgeving, maar vaak mag u hier nog wel persoonlijke voorwerpen, bloemen en een gedenktegel plaatsen.

Urnengraf en urnentuin

Als laatste rustplaats kan ook gekozen worden voor een urnengraf, in dat geval wordt de urn of asbus begraven. In een urnentuin kunt u de urn neerzetten. Vaak is mogelijk om hier nog een gedenktegel of –teken te plaatsen.

As verstrooien

U mag de as (laten) verstrooien op een locatie naar keuze. Veel crematoria en begraafplaatsen hebben hiervoor eigen strooivelden. Daarnaast zijn er ook organisatie die kunnen helpen om de as te (laten) verstrooien op de Noordzee, Waddenzee of een van de vele Friese meren. Tegenwoordig is het ook mogelijk om de as te verstrooien met behulp van heliumbalonnen. Wilt u de as op en een andere plaats verstrooien, bijvoorbeeld in Sneek en Joure of elders, dan kan dat ook. Hiervoor moet u dan wel toestemming vragen aan de eigenaar van het land.

As bijzetten in een graf

Op de meeste begraafplaatsen kunt u een asbus of urn in een bestaand graf laten bijzetten. Als de ene partner bijvoorbeeld kiest voor crematie en de andere voor begrafenis, dan krijgen ze op deze manier toch een laatste rustplek samen.

Urn of assieraad

 U kunt de as van uw overleden dierbare ook thuis in bijvoorbeeld Harlingen of Joure bewaren. Dit kan binnen, maar ook buiten. In een assieraad heeft u de mogelijkheid om de as altijd met u mee te dragen. Dan zijn er ook nog glasobjecten en andere kunstvoorwerpen, waarin een kunstenaar de as kan verwerken. Kijkt u voor voorbeelden en het volledige assortiment op Uitvaartwinkel.nl, de online winkel van Monuta. Ik kan u ook in contact brengen met bijvoorbeeld een pottenbakkerij die de urn volledig naar uw wensen maakt.

 

Erg fijn dat ze alles voor ons regelde, daar stond ons hoofd niet naar. - mevrouw Steyger

Meer over de kosten voor een crematie

Een crematie kunt u zo duur maken als u zelf wilt. Wanneer er bijvoorbeeld veel gasten komen, zullen de kosten hoger zijn dan bij een intiem en klein afscheid. Dit betekent niet dat u met een klein budget geen waardevol en respectvol afscheid kunt nemen. Ik laat u graag zien wat er allemaal kan als u wat minder te besteden heeft. Omdat u bij een crematie geen grafmonument of grafkosten hoeft te betalen, zijn de kosten over het algemeen lager dan bij een begrafenis. Vaak kiezen nabestaanden voor een goedkopere kist, wat ook bijdraagt aan het beperken van de kosten voor de crematie. 

Ik denk graag met u mee

In Zuidwest-Friesland zijn er diverse crematoria. Afhankelijk van uw wensen help ik u te kiezen en de crematie in bijvoorbeeld Sneek te regelen. Wilt u graag meer weten over de kosten voor een crematie of de vele asbestemmingsmogelijkheden? Neemt u dan gerust contact op. Ik vertel u graag meer en denk met u mee.

Neem contact op om een crematie te regelen

Waarom Monuta Duijndam?

  • Oprechte aandacht
  • Oog voor details
  • Creatief en inspirerend
  • Helder in wat geboden kan worden
  • Veel ruimte voor eigen invulling

Werkgebied

Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, Joure, Joure, Joure, Snikzwaag, Haskerhorne, Rohel, Delfstrahuizen, Goingarijp, Broek Fr, Ouwsterhaule, Ouwster Nijega, Oldeouwer, Doniaga, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Boornzwaag, Legemeer, Dijken, Koufurderrige, Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee, Echten Fr, Bantega, Echtenerbrug, Akmarijp, Terkaple, Woudsend, Smallebrugge, Indijk, Ypecolsga, Sloten Fr, Balk, Wijckel, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Rijs, Mirns, Bakhuizen, Elahuizen, Oudega Gaast Sleat, Kolderwolde, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega Gem Wymbritserad, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Loenga, It Heidenskip, Wommels, Kubaard, Iens, Easterein, Itens, Reahus, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum Fr, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Ferwoude, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Brezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Franeker, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum Fr, Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens Gem Litt, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum en Vlieland