De begrafenis regelen in Sneek, Joure en omgeving

Soms is bij leven niet gesproken of nagedacht over de keuze tussen een begrafenis en crematie. Wanneer we elkaar voor het eerst spreken, gaan we hierover in gesprek. Als uitvaartverzorger kan ik u adviseren. Voor familieleden kan het fijn zijn om een plek te hebben die ze kunnen bezoeken. Waar ze even heel dicht bij hun overleden dierbare kunnen zijn. In dat geval kiezen veel nabestaanden voor een begrafenis. Wanneer u dit wenst, kan ik de begrafenis regelen in bijvoorbeeld Sneek en Joure of natuurlijk een andere plaats naar keuze. Het is natuurlijk ook mogelijk om op verzoek een uitvaart te regelen buiten Friesland.

Samen kiezen we een begraafplaats

Omdat ik werkzaam ben in een groot gebied (van Harlingen tot Lemmer) zijn er ook veel begraafplaatsen. Ik help u graag om uit te zoeken wat er kan rondom een begrafenis in uw plaats naar keuze. Vervolgens kan ik de uitvaart regelen zoals u dat wilt.

Alles is prima verlopen. Ik hoefde heel weinig zelf te doen. Mevrouw Duijndam was erg behulpzaam, gaf gepast advies en ze was heel zorgzaam. Bedank Monuta/Duijndam! – mevrouw Campbell

Traditionele kerkelijke uitvaarten

Veel families kiezen voor de combinatie van een begrafenis en een uitvaart in een kerk. Als dat het geval is, vraag ik altijd naar specifieke wensen en tradities. De familie heeft dan ook vaak zelf de contacten over de invulling van de plechtigheid met de dominee of pastoor.

Bijzondere kerken: Alde Fryske Tsjerken

Graag bied ik nabestaanden alternatieven aan. Een begrafenisplechtigheid kan op verschillende plekken plaatsvinden: thuis, in een kerk, uitvaartcentrum of een andere uitvaartlocatie. Een mooi alternatief, is dat we de begrafenis kunnen regelen in een oude, Friese kerk. Dit zijn vaak charmante locaties, die geen dienst meer doen als kerk. Als uitvaartlocatie zijn ze vaak bijzonder geschikt. Bovendien kunnen we er op deze manier samen voor zorgen dat deze prachtige, monumentale kerkgebouwen toch een functie behouden. Voorbeelden van locaties vindt u op de site van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Logischerwijs vindt u deze kerkjes niet in grotere plaatsen als Sneek of Harlingen, maar juist in dorpjes, zoals Peins en Britswerd. De stichting heeft in totaal 46 kerken in eigendom, waarvan vijf met een begraafplaats die nog in gebruik is.

Natuurbegraafplaats in Friesland

Vandaag de dag is het ook mogelijk om in de natuur begraven te worden, onder een boom in het bos of nabij het water. U vindt de Natuurbegraafplaats Friesland in Nieuwehorne, nabij Heerenveen. Sinds kort is er ook een Natuurbegraafplaats in het Gaasterland. Op een natuurbegraafplaats wordt het graf op ecologische wijze onderhouden. Hier zijn geen rijen of grafstenen te vinden. Wel zijn er diverse wandelpaden en rustplekken met bankjes. U kunt ook de begrafenisplechtigheid hier laten plaatsvinden en zo echt in alle rust afscheid nemen van uw dierbare. Voordelen van een natuurbegraafplaats zijn dat u niets voor het onderhoud hoeft te regelen. Daarnaast koopt u de grafrechten eenmalig af en heeft u dus een eeuwige rustplaats.

Ik werk met lokale dragers

Ik bied u altijd de gelegenheid om zoveel mogelijk rondom het afscheid en de begrafenis zelf te doen. Dat houdt ook in dat u de uitvaartkist zelf mag dragen, al dan niet op een verrijdbare baar. Soms is dat echter niet haalbaar of wilt u als familie dat liever niet. In dat geval vraag ik in grotere plaatsen als Sneek en Harlingen professionele dragers om ons te helpen. Het is prachtig hoe zij dit doen. In kleinere plaatsen bestaat vaak de mogelijkheid om gebruik te maken van lokale dragers.

Meer over de kosten voor een begrafenis

Ik vind het belangrijk om duidelijk en transparant te zijn. Dat geldt ook voor de kosten. Een begrafenis is doorgaans duurder dan een crematie, omdat u bijkomende kosten heeft voor bijvoorbeeld de grafrechten en het grafmonument. Vooraf laat ik u altijd duidelijk weten waar u aan toe bent.

 

Correcte en plezierige contacten, betrouwbaar in de afspraken en rustige en respectvolle uitvaartbegeleiding. - mevrouw Welman-Temmink

Grafkosten in uw omgeving

Iedere gemeente bepaalt zelf de grafkosten. Dat betekent dat er flinke verschillen kunnen zijn. Daarom heeft Monuta de grafkostenmeter ontwikkeld. Met dit hulpmiddel kunt u opzoeken wat de kosten voor een graf in uw gemeente zijn.

Een begrafenis regelen in Zuidwest-Friesland

In de praktijk merk ik dat veel streekgenoten kiezen voor een begrafenisplechtigheid in een kerk. Omdat er vele kerken in Zuidwest-Friesland zijn, kan ik hier niet alle mogelijkheden benoemen. U kunt mij hier uiteraard gerust naar vragen. Daarbij spelen uw wensen een belangrijke rol.

Wat kan ik voor u doen?

Bij een begrafenis regelen komt meer kijken dan u misschien denkt. Als uitvaartverzorger sta ik u graag bij in deze moeilijke periode. Doordat ik kennis van de regio heb, kan ik u meer vertellen over lokale mogelijkheden en de kosten van een begrafenis. Wanneer u meer wilt weten, kunt u gerust contact opnemen. Ik kan u telefonisch meer vertellen of een vrijblijvende afspraak met u maken.

 

Neem contact op om een begrafenis te regelen

 

Waarom Monuta Duijndam?

  • Oprechte aandacht
  • Oog voor details
  • Creatief en inspirerend
  • Helder in wat geboden kan worden
  • Veel ruimte voor eigen invulling

Werkgebied

Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, Joure, Joure, Joure, Snikzwaag, Haskerhorne, Rohel, Delfstrahuizen, Goingarijp, Broek Fr, Ouwsterhaule, Ouwster Nijega, Oldeouwer, Doniaga, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Boornzwaag, Legemeer, Dijken, Koufurderrige, Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee, Echten Fr, Bantega, Echtenerbrug, Akmarijp, Terkaple, Woudsend, Smallebrugge, Indijk, Ypecolsga, Sloten Fr, Balk, Wijckel, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Rijs, Mirns, Bakhuizen, Elahuizen, Oudega Gaast Sleat, Kolderwolde, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega Gem Wymbritserad, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Loenga, It Heidenskip, Wommels, Kubaard, Iens, Easterein, Itens, Reahus, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum Fr, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Ferwoude, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Brezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Franeker, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum Fr, Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens Gem Litt, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum en Vlieland