Uitvaartcentrum

Wanneer u een dierbare verliest, heeft dit vaak veel impact. Het helpt om dan goed afscheid te kunnen nemen. Uw wensen staan daarom centraal bij mijn uitvaartverzorging. Ik vertel u welke mogelijkheden er zijn. Samen nemen we beslissingen en zorg ik ervoor dat alles naar wens geregeld wordt. Wilt u graag afscheid nemen van uw overleden dierbare in een uitvaartcentrum? Of wilt u juist thuis in Sneek, Joure of elders afscheid nemen? Wat uw wensen ook zijn, ik maak het mogelijk. Zo kunt u met een goed gevoel afscheid nemen.

U mag helpen bij de laatste verzorging

Na het overlijden zorg ik ervoor dat uw dierbare de laatste verzorging krijgt. Vroeger noemden we dit het afleggen van de overledene. Als familie mag u assisteren bij de laatste verzorging en u kunt dit ook grotendeels zelf doen. Dat kan helpen bij de verwerking van uw verlies.

Opbaring altijd dicht bij huis

Vooraf vraag ik u altijd waar u uw overleden dierbare wilt opbaren. Wanneer u dat wilt, kan dit ook gewoon thuis in bijvoorbeeld Sneek. Uw overleden dierbare kan in zijn of haar eigen bed opgebaard worden, of in de uitvaartkist. Samen kiezen we voor een optie die voor u goed voelt. Ik kom iedere dag bij u langs om te controleren of de opbaring goed verloopt. Dit biedt ook gelijk de mogelijkheid om de details van de uitvaart stapsgewijs door te nemen. Natuurlijk kunt u mij dan uw vragen stellen. De periode na een afscheid is heftig en emotioneel, daar heb ik alle begrip voor.

Ik ken de lokale mogelijkheden

Niet iedere plaats in Friesland beschikt over een uitvaartcentrum of opbaarlocatie. Dankzij mijn ervaring kan ik er toch voor zorgen dat uw dierbare zo dichtbij mogelijk wordt opgebaard. In Bolsward werk ik bijvoorbeeld samen met een zorgcentrum dat rouwkamers aanbiedt. En ook in andere plaatsen, zoals Joure, kan ik zorgen voor een opbaring. Afhankelijk van de plaats waar uw keuze op valt, zoek ik uit wat er mogelijk is. U kunt erop vertrouwen dat ik het voor u regel.

 

De correcte en efficiënte wijze van advies en steun voor, tijdens en na de uitvaart van mijn vrouw. Ook de tijd en ruimte die er was om een aantal zaken rustig met onze kinderen intern te bespreken voor definitieve invulling hebben wij als zeer rustgevend en vol vertrouwen ervaren. - dhr. Poiesz

Bijzondere afscheidslocaties

In de praktijk merk ik dat veel nabestaanden kiezen voor afscheidslocaties als een kerk of de aula van een crematorium. Daar is ook niets mis mee. Maar het kan ook heel goed passen bij de overledene om voor een andere locatie te kiezen. Ik geef u graag een aantal suggesties:

  • Waarom laat u het afscheid niet plaatsvinden in uw eigen huis of tuin in Harlingen bijvoorbeeld?
  • Was uw overleden dierbare een fanatiek sporter, dan is de kantine of het veld van de club ook een optie.
  • We hebben in Friesland prachtige monumentale gebouwen, die ook kunnen dienen als uitvaartlocatie. U vindt ze op de site van Stichting Alde Fryske Tsjerken

Wilt u toch graag gebruikmaken van het lokale uitvaartcentrum, dan zorg ik ervoor dat dit in orde komt.

Wilt u graag met mij in gesprek?

Waar u ook voor kiest, ik vind het belangrijk dat de keuze goed voelt. En weet u even niet wat u moet besluiten, dan denk ik graag met u mee. Samen zorgen we voor een afscheid waar u met een goed gevoel op kunt terugkijken. Wanneer u meer wilt weten, vertel ik u graag meer over bijvoorbeeld de mogelijkheden van een uitvaartcentrum in bijvoorbeeld Sneek of Joure. U kunt telefonisch contact met mij opnemen of ik maak vrijblijvend afspraak met u.

 

Neem contact op over opbaarmogelijkheden of een uitvaartcentrum

 

Waarom Monuta Duijndam?

  • Oprechte aandacht
  • Oog voor details
  • Creatief en inspirerend
  • Verteller van uw levensverhaal
  • Veel ruimte voor eigen invulling

Werkgebied

Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, Joure, Joure, Joure, Snikzwaag, Haskerhorne, Rohel, Delfstrahuizen, Goingarijp, Broek Fr, Ouwsterhaule, Ouwster Nijega, Oldeouwer, Doniaga, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Boornzwaag, Legemeer, Dijken, Koufurderrige, Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee, Echten Fr, Bantega, Echtenerbrug, Akmarijp, Terkaple, Woudsend, Smallebrugge, Indijk, Ypecolsga, Sloten Fr, Balk, Wijckel, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Rijs, Mirns, Bakhuizen, Elahuizen, Oudega Gaast Sleat, Kolderwolde, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega Gem Wymbritserad, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Loenga, It Heidenskip, Wommels, Kubaard, Iens, Easterein, Itens, Reahus, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum Fr, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Ferwoude, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Brezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Franeker, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum Fr, Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens Gem Litt, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum en Vlieland