Uitvaartwinkel.nl: voor een blijvende herinnering

Na een overlijden is de herinnering die achterblijft heel belangrijk. Vanuit mijn ervaring als uitvaartverzorger weet ik hoe belangrijk het is om te herinneren. Dat helpt bij het verwerken van een verlies. Daarom vindt u in de online winkel van Monuta, Uitvaartwinkel.nl, een ruim assortiment aan producten waarmee u de herinnering aan uw overleden dierbare vorm kunt geven.

Urnen en assieraden

Na een crematie zijn er verschillende manieren waarop u de as kunt bewaren. In de Uitvaartwinkel.nl vindt u een groot assortiment urnen van verschillende materialen en in verschillende vormen. Bijvoorbeeld urnen van brons of glas en urnen in de vorm van een hart.  Naast urnen zijn er ook speciale sieraden waarin u een deel van de as met zich mee kunt dragen. Deze sieraden zijn speciaal ontworpen met een afsluitbaar gedeelte voor de as. Daarnaast kan de as in verschillende sieraden verwerkt worden, wat prettig kan zijn meerdere nabestaanden graag iets van de overleden dierbare willen meedragen. Ook in assieraden is veel keuze, bijvoorbeeld ashangers, maar ook speciale ringen en oorbellen waar as in kan. 

Wat kunt u nog meer vinden op Uitvaartwinkel.nl?

Naast producten voor asbestemming vindt u ook verschillende soorten gedenkartikelen en artikelen voor grafdecoratie in deze online winkel. Wanneer u via mij bestelt, krijgt u korting op de aanschaf van een product. 

 

Ga naar Uitvaartwinkel.nl

Waarom Monuta Duijndam?

  • Oprechte aandacht
  • Oog voor details
  • Creatief en inspirerend
  • Helder in wat geboden kan worden
  • Veel ruimte voor eigen invulling

Werkgebied

Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, Joure, Joure, Joure, Snikzwaag, Haskerhorne, Rohel, Delfstrahuizen, Goingarijp, Broek Fr, Ouwsterhaule, Ouwster Nijega, Oldeouwer, Doniaga, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Boornzwaag, Legemeer, Dijken, Koufurderrige, Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee, Echten Fr, Bantega, Echtenerbrug, Akmarijp, Terkaple, Woudsend, Smallebrugge, Indijk, Ypecolsga, Sloten Fr, Balk, Wijckel, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Rijs, Mirns, Bakhuizen, Elahuizen, Oudega Gaast Sleat, Kolderwolde, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega Gem Wymbritserad, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Loenga, It Heidenskip, Wommels, Kubaard, Iens, Easterein, Itens, Reahus, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum Fr, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Ferwoude, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Brezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Franeker, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum Fr, Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens Gem Litt, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum en Vlieland