Voor uitvaartverzorging in Sneek, Joure en omgeving

Oprecht, correct en respectvol: dat zijn enkele waarden die ik belangrijk vind bij mijn uitvaartverzorging in Sneek, Joure en omgeving. Ik ben duidelijk in de mogelijkheden en transparant in de kosten. Maar ik ben ook creatief. Wanneer u als nabestaande dat wilt, kunt u zelf een rol spelen bij de uitvaart. Ik heb persoonlijk ervaren dat dit een goed gevoel geeft. Daarom wil ik u graag keuzes meegeven. Wat u uiteindelijk wilt, is aan u. Ik zorg ervoor dat het in orde komt en dat de uitvaartverzorging naar wens wordt geregeld.

De dagen tot aan de uitvaartplechtigheid 

De dagen na het overlijden gebruiken we om te komen tot een invulling van een (wat mij betreft) zo persoonlijk mogelijk afscheid. Dit betekent dat ik samen met u ga kijken wat u zelf tijdens de plechtigheid zou willen doen. Wilt u iets vertellen over uw overleden dierbare of heeft u een gedicht dat u wilt voorlezen? Wie betrekken we bij de plechtigheid? Welke muziek past bij het afscheid en bij de dierbare waar u afscheid van neemt. Welke bloemen zullen we uitzoeken? Of juist geen bloemen? Vindt u het mooi om zelf de overledene binnen te dragen? Veel vragen, maar samen gaan we de antwoorden vinden. Dat is mijn taak als uitvaartverzorger.

Mooi: een levensverhaal

Een levensverhaal kan heel mooi zijn als rode draad door de afscheidsplechtigheid heen. Een symbool of metafoor kan een blijk van herkenning geven. Naast uitvaartverzorger ben ik ook ritueel begeleider. Samen met u kijk ik naar het leven van de overledene en maken we daar een persoonlijk verhaal van. In de praktijk betekent dit, dat we op zoek gaan naar memorabele momenten en anekdotes, naar de mooie en wellicht minder mooie eigenschappen en karaktertrekjes en naar de rol die uw dierbare heeft gespeeld in het leven van de mensen die hem of haar na aan het hart lagen. Het levensverhaal lees ik voor tijdens de plechtigheid. Als het u niet lukt om uw eigen teksten of dat prachtige gedicht voor te lezen, dan zal ik dat met liefde van u overnemen.

Muziek raakt

Tijdens een afscheid is het mooi om de muziek te laten horen die past bij de overledene: zijn of haar favoriete artiesten en muziekstukken of de muziek die herinneringen tot leven brengt. In mijn beleving is elke muzieksoort mogelijk.

Ina, wij hebben samen de opleiding tot uitvaartbegeleider gedaan. Ik heb je toen ervaren als een krachtige, empathisch, humorvolle en professionele vrouw. Met al deze mooie kwaliteiten ben je als geen ander in staat unieke en persoonlijke uitvaarten te verzorgen en de nabestaande tot steun zijn. Ik wens je heel veel succes! - Els Hogervorst

De dag van de uitvaart

In de voorliggende dagen zijn alle praktische zaken geregeld en is bepaald hoe we invulling gaan geven aan de afscheidsplechtigheid. Ik zorg er voor, dat u een soort draaiboek krijgt van de dag van de uitvaart. Hierin vindt u de indeling van de dag inclusief de details van de plechtigheid.  Ik zorg ervoor dat u zich volledig op het afscheid kunt richten.

 

Ik vind het mooi als de familie veel zelf doet. Hier besteed ik veel tijd aan. Het gaat niet om mij, maar om de familie. Daarom geef ik keuzes mee. Vaak hoor ik achteraf dat de familie het fijn vindt om zelf iets te hebben gedaan. Ik ben altijd supertrots als het een nabestaande lukt om iets te vertellen over de overledene of een (zelf geschreven) gedicht voor te lezen. Nabestaanden bedanken me voor het vertrouwen dat ik ze heb gegeven. - Ina Duijndam

U kiest de uitvaartlocatie

Een afscheid kan plaatsvinden in een kerk, maar ook in de aula van een crematorium. Tegenwoordig zijn er ook alternatieven voor het uitvaartcentrum. U kunt de dienst ook thuis in bijvoorbeeld Sneek of Joure houden. Onderdeel van mijn uitvaartverzorging is dat ik hierover met u meedenk en voor u uitzoek wat wel of niet mogelijk is. Mijn uitgangspunt is dat u zich prettig voeltbij de gekozen locatie en afscheid kunt nemen met een goed gevoel.

Lokale catering is mogelijk

Tegenwoordig wil niet iedereen meer een plakje cake met koffie serveren. Dat hoeft ook niet, want er zijn diverse alternatieven. Wat is het mooi als de aanwezigen na afloop van de plechtigheid nog een keer de koek geserveerd krijgen, die de overledene ook altijd in huis had. En waarom niet kiezen voor een glaasje wijn of een biertje met de favoriete hartige hapjes. Ook lokale lekkernijen worden vaak gevraagd, zoals Friese oranjekoek of suikerbrood. Vooral belangstellenden die van buiten Friesland komen, vinden dit vaak heel attent.

Na de uitvaart

Na het overlijden van uw dierbare heeft u misschien wel het gevoel dat de wereld stil heeft gestaan. Een aantal weken na de uitvaart neem ik contact met u op. Ik wil graag weten hoe het dan met u is. We blikken dan terug op het afscheid en bespreken de zaken waarbij ik u nog kan ondersteunen. Denk hierbij aan het versturen van dankbetuigingen, het plaatsen van een advertentie, de keuze van een grafmonument of de manier waarop u bestemming wilt geven aan de as van de overledene. Voor de aanschaf van urnen en assieraden werk ik samen met Uitvaartwinkel.nl, de online winkel van Monuta.

Meer over de kosten voor uitvaartverzorging

Ik denk graag mee over de kosten voor uitvaartverzorging. Ook als u weinig te besteden heeft, kan een afscheid nog steeds even respectvol en waardevol zijn. Voor een gemiddelde uitvaart ga ik uit van een bedrag tussen de € 5.000 en € 10.000. De kosten voor de uitvaartverzorging zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Er gelden vaste tarieven voor het opbaren, de laatste verzorging, de uitvaartlocatie en de rouwauto op de dag van de uitvaart. Ook voor mijn diensten als uitvaartverzorger geldt een vast bedrag. De kosten voor de catering, het drukwerk, de rouwbloemen, de kist en advertentie zijn afhankelijk van uw wensen. U kunt zich voorstellen dat een groots afscheid met veel belangstellenden meer kost dan een eenvoudige plechtigheid met een intiem gezelschap.

Begrafenis of crematie?

Een crematie is doorgaans goedkoper is dan een begrfenis. Voor een begrafenis betaalt u aanvullende kosten voor grafrechten, de werkzaamheden van de grafdelver en een grafmonument.

Maak gerust een vrijblijvende afspraak

Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft over de mogelijkheden rondom uitvaartverzorging in Sneek, Joure en de rest van Zuidwest-Friesland. Of misschien wil u alvast meer weten over de kosten van uitvaartverzorging op basis van uw wensen? Ik vertel u graag vrijblijvend meer. Neemt u gerust contact op voor een afspraak.

 

Neem contact op over mijn uitvaartverzorging

 

Waarom Monuta Duijndam?

  • Oprechte aandacht
  • Oog voor details
  • Creatief en inspirerend
  • Helder in wat geboden kan worden
  • Veel ruimte voor eigen invulling

Werkgebied

Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, Joure, Joure, Joure, Snikzwaag, Haskerhorne, Rohel, Delfstrahuizen, Goingarijp, Broek Fr, Ouwsterhaule, Ouwster Nijega, Oldeouwer, Doniaga, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Boornzwaag, Legemeer, Dijken, Koufurderrige, Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee, Echten Fr, Bantega, Echtenerbrug, Akmarijp, Terkaple, Woudsend, Smallebrugge, Indijk, Ypecolsga, Sloten Fr, Balk, Wijckel, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Rijs, Mirns, Bakhuizen, Elahuizen, Oudega Gaast Sleat, Kolderwolde, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega Gem Wymbritserad, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Loenga, It Heidenskip, Wommels, Kubaard, Iens, Easterein, Itens, Reahus, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum Fr, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Ferwoude, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Brezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Franeker, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum Fr, Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens Gem Litt, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum en Vlieland