Opbaring

Om goed afscheid te kunnen nemen is de plaats van opbaring van groot belang. Er zijn veel mogelijkheden. Natuurlijk kan dit in een aula of uitvaartcentrum in de buurt van de komende uitvaart.

Thuisopbaring
Het meest persoonlijke is natuurlijk opbaring thuis. Dit biedt u de gelegenheid om op uw eigen manier en in eigen tempo afscheid te nemen. Dit kan thuis in de kist met een koeling, maar ook eventueel op bed of op een compleet koelbed. Monuta Cisca Keijzer beschikt over de juiste materialen en komt dagelijks controleren of alles naar wens verloopt.

24-uurskamer
Als u niet thuis kunt of wilt opbaren, kunt u ook kiezen voor een eigen 24-uurskamer in het uitvaartcentrum. Deze eigen kamers hebben een huiselijke sfeer die u in een moeilijke tijd toch een gevoel van warmte geeft. U krijgt een sleutel waarmee u op elk gewenst moment uw dierbare kunt bezoeken, zo vaak en zo lang als u wilt.

Welke vorm van opbaring u ook kiest, wij doen ons uiterste best om uw wens in vervulling te laten gaan.

Waarom Monuta Cisca Keijzer?

  • Betrokken
  • Persoonlijk
  • Professioneel

Werkgebied

Ballum, Nes Ameland, Buren Fr, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum, Wanswert, Leeuwarden, Grou, Warten, Warstiens, Wergea, Eagum, Idaerd, Reduzum, Friens, Jirnsum, Raerd, Poppenwier, Tersoal, Easterwierrum, Mantgum, Jorwert, Weidum, Jellum, Hilaard, Boksum, Blessum, Deinum, Marssum, Dronrijp, Menaldum, Slappeterp, Engelum, Berlikum Fr, Wier, Beetgum, Beetgumermolen, Minnertsga, Stiens, Finkum, Hijum, Britsum, Cornjum, Jelsum, Gytsjerk, Oentsjerk, Munein, Aldtsjerk, Roodkerk, Oude Leije, Oude Leije, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Goutum, Teerns, Hempens, Swichum, Wirdum Fr, Wytgaard, Wyns, Dokkum, Damwoude, Rinsumageest, Sibrandahus, Jannum, Broeksterwoude, De Valom, Burdaard, Wouterswoude, Driesum, Aalzum, Wetzens, Metslawier, Jouswier, Oostrum Fr, Ee, Engwierum, Anjum, Lioessens, Morra, Paesens, Oosternijkerk, Niawier, Wierum, Moddergat, Nes Gem Dongeradeel, Hantumhuizen, Ternaard, Hantumeruitburen, Hantum, Hiaure, Holwerd, Waaxens Gem Dongeradeel, Brantgum, Foudgum, Raard, Bornwird, Hollum, Tytsjerk, Suwald