Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header vrouw houdt ketting vast

Afkoopwaarde
uitvaartverzekering

Uw afkoopwaarde verandert
door marktrente-ontwikkeling

Bij het vaststellen van de premie van onze uitvaartverzekeringen met de polisvoorwaarden MV20-200 of MV20-300 (op uw polis staat welke polisvoorwaarden gelden voor uw verzekering) houden we rekening met de te verwachten ontwikkeling van de marktrente. Een belangrijk kenmerk van onze uitvaartverzekeringen is dat wij jaarlijks de premie kunnen aanpassen aan deze ontwikkeling. Dit is nodig omdat de marktrente anders kan worden, dan was verwacht. De marktrente heeft invloed op de rekenrente, die wij vaststellen voor uw uitvaartverzekering. Als de rekenrente wijzigt, wijzigt de premie van uw uitvaartverzekering. Op onze premiebeleid pagina leest u meer over het jaarlijks aanpassen van de premie. De verzekering heeft soms een waarde. We noemen dit de afkoopwaarde. Als u de verzekering afkoopt, dan keren wij de afkoopwaarde aan u uit en bent u niet meer verzekerd voor de kosten van uw uitvaart.

Door de aanpassing van de rekenrente, kan uw afkoopwaarde wijzigen. Wij informeren u jaarlijks over de actuele rekenrente en de gevolgen hiervan voor uw premie en afkoopwaarde. In onderstaande voorbeelden krijgt u een indruk van hoeveel uw verzekering ongeveer waard is en wat de invloed is van de rekenrente op de afkoopwaarde. 

U vindt de actuele afkoopwaarde en premievrije waarde in uw Mijn Monuta account.

Begrippen

In de tekst leest u de begrippen rekenrente en marktrente. Hieronder leggen wij kort uit wat wij met deze begrippen bedoelen. 

Rekenrente: Bij de bepaling van de hoogte van uw premie gaat Monuta er vanuit dat de waarde van uw verzekering toeneemt met een vast rentepercentage, dit heet rekenrente. De hoogte van de rekenrente wordt door Monuta mede bepaald op basis van de verwachting én ontwikkeling van de marktrente. 

Marktrente: Monuta krijgt een vergoeding voor het uitlenen van geld voor een bepaalde tijd, dit wordt marktrente genoemd. De hoogte van de marktrente wordt niet door Monuta bepaald. Aan de hand van de marktrente wordt door Monuta de rekenrente bepaald die invloed heeft op de hoogte van de premie. 

Afbeelding
Groei-afkoopwaarde-tijdens-looptijd-verzekering

Groei afkoopwaarde
tijdens looptijd verzekering

In de tabel ziet u hoe de afkoopwaarde van de Monuta Uitvaartverzekering Natura (met de voorwaarden MV20-300) groeit tijdens de looptijd van de verzekering. De verzekerde waarde in dit voorbeeld is € 9.000. 

De groene waarde geeft aan dat de verzekering die is afgesloten op 55-jarige leeftijd na tien jaar ongeveer 23% van de waarde van de verzekering heeft bereikt. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment 23% van € 9.000 bedraagt, ongeveer € 2.070. Wanneer de verzekering daadwerkelijk wordt afgekocht, gaat daar nog wel € 302 aan afkoopkosten van af (de afkoopkosten kunnen jaarlijks wijzigen). 

Afbeelding
Wijziging-afkoopwaarde-door-lagere-rente

Wijziging afkoopwaarde
door lagere rekenrente

Als de rekenrente daalt, dan gaat de afkoopwaarde omhoog. Dit komt doordat de premie hoger wordt waardoor wij meer premie ontvangen én door de lagere rente is er meer opgebouwde waarde nodig om uiteindelijk tot het totaal verzekerde bedrag te komen. 

In de tabel ziet u welk effect een rekenrentedaling van 1% heeft op de afkoopwaarde van de verzekering in bovenstaand voorbeeld. Het percentage in tabel 2 is de procentuele stijging van het percentage van de afkoopwaarde in tabel 1.

De groene waarde geeft aan dat de afkoopwaarde van de verzekering, afgesloten op 55-jarige leeftijd, met 20% omhoog gaat wanneer de rekenrente na 10 jaar met 1% daalt. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment ongeveer 28% van het verzekerde bedrag bedraagt, namelijk de 23% uit tabel 1 verhoogd met 20%. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment 28% van € 9.000 bedraagt, ongeveer € 2.520. 

Afbeelding
Wijziging-afkoopwaarde-door-hogere-rente

Wijziging afkoopwaarde
door hogere rekenrente

Als de rekenrente stijgt, dan gaat de afkoopwaarde omlaag. Dit komt doordat de premie lager wordt waardoor wij minder premie ontvangen én door de hogere rente is er minder opgebouwde waarde nodig om uiteindelijk tot het totaal verzekerde bedrag te komen. 

In onderstaande tabel ziet u welk effect een rekenrenteverhoging van 1% heeft op de afkoopwaarde van de verzekering in het bovenstaande voorbeeld. Het percentage in tabel 3 is de procentuele daling van het percentage van de afkoopwaarde in tabel 1.

De groene waarde geeft aan dat de afkoopwaarde van de verzekering, afgesloten op 55-jarige leeftijd, met 16% omlaag gaat wanneer de rekenrente na 10 jaar met 1% stijgt. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment ongeveer 19% van het verzekerde bedrag bedraagt, namelijk de 23% uit tabel 1 verlaagd met 16%. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment 19% van € 9.000 bedraagt, ongeveer € 1.710.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze pagina getoonde percentages en berekeningen. Jaarlijks ontvangt u van ons een overzicht met uw actuele afkoopwaarde per 1 januari van het nieuwe jaar. In het voorbeeld gaat het om een Monuta Uitvaartverzekering Natura met de voorwaarden MV20-300. In het voorbeeld in de Tabellen 2 en 3 hebben we de rekenrente voor het eerst na 10 jaar aangepast. 

Veelgestelde vragen

FAQ verzekeringen / Opzeggen

Wat is afkopen?

Afkoop wil zeggen dat u de verzekering opzegt en de opgebouwde waarde van de verzekering laat uitbetalen. De opgebouwde waarde wordt via de actuariële methode van Monuta bepaald en is niet een optelling van al uw premies. Houdt u er wel rekening mee dat u na afkoop niet meer bent verzekerd. Uw nabestaanden krijgen dus geen geld meer uitgekeerd en hebben geen recht meer op de diensten en producten van de verzekering. 

Bij het afkopen van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 315 in 2024 in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit bedrag bestaat uit kosten die wij hebben gemaakt om uw verzekering mogelijk te maken en administratiekosten. Dit bedrag indexeren we jaarlijks.

Wat is premievrij maken?

Bij premievrijmaking stopt u met premie betalen. Daarmee wijzigt de uitkering bij overlijden. Uw nabestaanden krijgen bij overlijden de opgebouwde waarde tot het moment dat de premie is stopgezet uitgekeerd. De opgebouwde waarde is geen optelling van al uw premies. Uw nabestaanden hebben geen recht meer op de producten en diensten van de verzekering. Dit betekent dat er bij uw overlijden minder geld beschikbaar is voor de uitvaart dan bij het afsluiten van de verzekering de bedoeling was. 

Voor polissen afgesloten na 20 december 2018 geldt dat premievrij maken alleen kan als de opgebouwde waarde minstens € 1.500 is. Bij polissen die eerder zijn afgesloten, geldt een minimale opgebouwde waarde van € 45. Bij een lagere waarde kunt u de verzekering alleen afkopen. Deze regels gelden ook wanneer de verzekering wordt beëindigd door wanbetaling.  

Bij het premievrij maken van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 315 in 2024  in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit tarief is gebaseerd op de reële gemiddelde kosten bij premievrijmaking en kan jaarlijks geïndexeerd worden als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. Daarnaast wordt er direct en eenmalig voor de te verwachten periode dat de polis nog premievrij doorloopt 0,2% van het premievrije bedrag in mindering gebracht voor het beheren van uw polis. 

Waarom verschillen de afkoopwaarde en de premievrije waarde van elkaar?

Wanneer u de verzekering wilt stopzetten, kijken wij wat de waarde van uw verzekering op dat moment is. Wilt u niet langer verzekerd zijn, dan bepalen wij de afkoopwaarde volgens de actuariële methode van Monuta en houden daarbij kosten in. U ontvangt het afkoopbedrag op uw rekening. Daarna bent u niet meer verzekerd en wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.

Wanneer u wel verzekerd wilt blijven, maar geen premie meer wilt betalen, bepalen wij de premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering. Bij overlijden is de premievrije waarde beschikbaar voor de kosten van de uitvaart. De premievrije waarde is lager dan het oorspronkelijke verzekerde bedrag, omdat u stopt met premie betalen.

De premievrije waarde is bijna altijd hoger dan de afkoopwaarde
Dit komt doordat de waarde van uw verzekering bij ons gereserveerd blijft. Voor het vaststellen van de premievrije waarde gaan we uit van de waarde van uw verzekering op het moment van premievrij maken en de nog te verwachten looptijd tot het overlijden. Gedurende die tijd zijn wij in staat om het bedrag te laten groeien naar de door ons afgegeven premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering.

Het verschil tussen beide waardes heeft dus te maken met het moment waarop het bedrag wordt uitgekeerd. Bij afkopen is dit meteen en bij premievrij maken is het bedrag in de toekomst beschikbaar voor de kosten van uw uitvaart.

Geldt er een minimum waarde voordat ik mijn verzekering premievrij kan maken?

Om een verzekering premievrij te kunnen maken moet uw verzekering een minimale waarde hebben opgebouwd. In de polisvoorwaarden leest u de hoogte van de minimale waarde. Voor verzekeringen die na 20 december 2018 zijn afgesloten geldt dat de premievrije waarde, na aftrek van de kosten, hoger moet zijn dan € 1.500. Als de waarde lager is, heeft u twee opties:

  1. Uw verzekering door laten lopen.
  2. Uw verzekering afkopen.

Wanneer wij wegens wanbetaling een verzekering moeten stoppen, dan mag u er ook voor kiezen om de verzekering premievrij te maken. Hiervoor geldt ook een minimale premievrije waarde van € 1.500.

Waar vind ik de formulieren om mijn polis af te kopen of premievrij te maken?

U kunt de formulieren om uw verzekering af te kopen of premievrij te maken op deze pagina downloaden. 

Keurmerk uitvaartzorg