Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Coronavirus en uitvaart

Beleid

Fraude
beleid

Vertrouwen is de belangrijkste bouwsteen in de relatie die wij met onze klanten aangaan. Wij beseffen ons dat er altijd een kans bestaat dat hier misbruik van gemaakt kan worden door fraude te plegen. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding, zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van eventueel kwaadwillende klanten.

Wat verstaan wij onder fraude? 

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust benadelen van Monuta om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'. Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Verzwijgen van medische gegevens bij het aangaan van een uitvaartverzekering;
 • Proberen om dezelfde declaratie meerdere malen vergoed te krijgen;
 • Veranderen van nota's;
 • Opgeven van een valse naam en adres.

Helaas gebeurt het soms dat we fraude ontdekken. Bijvoorbeeld als iemand de gezondheidsvragen niet naar waarheid beantwoord. Monuta heeft een fraudecoördinator in dienst die (vermoedelijke) fraude behandelt.

Wat doen we als we fraude vermoeden? 

Als we vermoeden dat iemand fraudeert, kunnen we:

 • Het vermoeden van fraude in behandeling geven bij de Toetsingscommissie Fraude Gezondheidsgegevens;
 • De betrokkene registreren op een lijst van Monuta met (mogelijke) fraudeurs;
 • Persoonlijke informatie van de betrokkene vergelijken met die van andere organisaties;
 • Het vermoeden van fraude melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude.

Daarbij is de bescherming van de privacy belangrijk voor u en voor ons. Monuta gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons Privacy statement.

Wat doen we als we fraude ontdekken? 

Als we fraude vaststellen, krijgen de betrokkenen altijd eerst een brief. Daarin leggen we uit welke maatregelen we gaan nemen. We kunnen:

 • Het bedrag dat verzekerd is, niet of gedeeltelijk uitkeren;
 • De verzekering wijzigen of opzeggen;
 • De kosten die we gemaakt hebben terugeisen;
 • Andere verzekeraars informeren over de fraude.

Als Monuta met één van de onderstaande situaties wordt geconfronteerd, dan doet Monuta 
in dat geval aangifte van verzekeringsfraude bij de speciale recherche-eenheid van de 
Nationale Politie. 

 • Fraude in combinatie met andere, ernstig strafbare misdrijven (bijv. doodslag of brandstichting);
 • Fraude gepleegd in samenwerking met meerdere personen (in georganiseerd verband);
 • Herhaaldelijk frauderen of poging tot frauderen binnen een bepaalde periode;
 • Fraude waarbij een groot financieel voordeel is verkregen;
 • Fraude waarbij de dader een voorbeeldfunctie heeft in de samenleving.

Regeling Beheerst
Beloningsbeleid Monuta

Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een integere en beheerste bedrijfsvoering en gericht op de langere termijn. Dit betekent onder andere dat waar mogelijk moet worden voorkomen dat medewerkers door de beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig handelen naar diverse stakeholders toe (klanten, directie, aandeelhouders en andere medewerkers).
 
Klik hieronder om te lezen hoe Monuta haar beloningsbeleid heeft vormgegeven.

Afbeelding
Overleden kind

Beleggings
beleid

Doel 
Net als andere verzekeraars belegt Monuta de premies van haar klanten. Als stichting hebben we geen aandeelhouders die (een deel van) de winst krijgen. Daarom is het doel om te beleggen met maximale zekerheid voor onze klanten tegen een betaalbare premie. Onze beleggingsrisico's worden zoveel mogelijk beperkt door:

 • de verhoudingen tussen de verschillende categorieën in de beleggingsmix;
 • ons geld alleen uit te lenen aan partijen van wie we vrijwel zeker weten dat zij ons dat bedrag (inclusief rente) terug zullen betalen;
 • onze beleggingen te spreiden over zo veel mogelijk partijen (zowel voor vastrentende waarden als voor aandelen);
 • de externe partijen die ons geld beheren zorgvuldig te selecteren.

Transparantie en duurzaamheid 
De meeste van onze beleggingen zijn openbaar en worden verhandeld op de beurs. De bedrijven en landen waarin wij beleggen, zijn van onbesproken gedrag en voldoen aan de geldende normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Monuta onderschrijft de Code Duurzaam beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Vrijwel al onze beleggingen voldoen hieraan.

Beleggingsmix
Monuta voert een degelijk beleggingsbeleid met als doel maximale zekerheid voor onze klanten tegen een betaalbare premie. Hieronder staat de gewenste beleggingsmix vanaf medio 2016. Naast deze beleggingsmix bepaalt Monuta voor iedere categorie de stijl en voorwaarden waaronder belegd wordt (beleggingsrichtlijnen). Het daadwerkelijke beheer van de verschillende categorieën is ondergebracht bij externe vermogensbeheerders. 

Vastrentende waarden 
De vastrentende portefeuille wordt beheerd door een vermogensbeheerder. Monuta heeft in detail met deze beheerder afgesproken onder welke beleggingsrichtlijnen dit gebeurt. Zo is er afgesproken welk bedrag er maximaal aan één partij mag worden uitgeleend. Daarnaast moet er voor alle beleggingen een rating beschikbaar zijn. Er is per rating bepaald hoeveel er maximaal mag worden uitgeleend aan partijen met deze rating:

Aandelen
20% van de beleggingen wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen via fondsen. Het grootste gedeelte is belegd in een groot aantal Europese bedrijven, om het risico te spreiden. Een klein deel is belegd in landen met een opkomende economie.

Vastgoed 
Diversificatie is een belangrijk argument om vastgoed op te nemen in de beleggingsportefeuille, daarom wordt 10% van de beleggingen belegd in vastgoed via fondsen.

Wie is verantwoordelijk?
De directie van Monuta is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Dit beleid bestaat uit:

 • Het vaststellen van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid;
 • Het samenstellen van de beleggingsmix;
 • Het bepalen van de beleggingsrichtlijnen per beleggingscategorie;
 • Het selecteren en beoordelen van de externe vermogensbeheerders.

De directie legt het beleid voor aan de Audit & Risk Commissie en vraagt de Raad van Commissarissen om toestemming.

Vragen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact met ons op.

Afbeelding
vrouw schrijft brief

Herstelkosten
regeling

Als lid van het Verbond van Verzekeraars heeft Monuta te maken met de ‘Herstelkostenregeling output verzekeraars' die sinds 1 januari 2013 van kracht is.

Deze regeling gaat over de vergoeding waar klanten aanspraak op kunnen maken als Monuta administratieve fouten maakt en bijvoorbeeld de intermediair extra werk moet doen om deze fouten te corrigeren. Hieronder vindt u alle informatie over de regeling. monuta-herstelkostenregeling.pdf

Reactietermijnen
Monuta

Als u contact met ons opneemt, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk antwoord van ons. Om ervoor te zorgen dat we op elke vraag of aanvraag goed kunnen reageren, hebben wij voor elk onderwerp een reactietermijn ingesteld. Hieronder vindt u deze reactietermijnen, zodat u precies weet wat u van ons mag verwachten.

Reactietermijn vragen

Reactietermijn telefonie : als u ons belt streven wij ernaar om binnen 30 seconden de telefoon op te nemen. Dat lukt ons in ieder geval bij 72,5 procent van de telefoontjes die binnenkomen. Soms is het onverwachts druk en duurt het wat langer, maar de maximale wachttijd is 5 minuten. U krijgt dan de mogelijkheid om een boodschap in te spreken. Wij bellen u dan terug tijdens het dagdeel dat u zelf kunt aangeven. Meestal kunnen wij direct antwoord geven op uw vraag, maar het kan voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval bellen wij u uiterlijk na 5 werkdagen terug, dan wel sturen wij u uiterlijk na 5 werkdagen antwoord op uw vraag.

Als u belt met ons Klant Contact Center via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92, dan hoort u eerst een welkomstboodschap:

Welkom bij Monuta. Dit gesprek wordt mogelijk opgenomen voor interne kwaliteitscontrole of als bewijs bij het afsluiten van een verzekering. Om u sneller en beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden.

 • Belt u voor het melden van een overlijden? Of wilt u een uitvaart regelen? Toets dan 1. 
 • Heeft u een vraag over de uitkering met betrekking tot een overlijden, toest dan 2. 
 • Belt u voor een nieuwe verzekering of heeft u een vraag of wijziging voor een bestaande verzekering, toets dan 3. 
 • Heeft u een vraag over een uitvaart, toets dan 4. 

Na een wachttijd van vijf minuten bieden wij u de mogelijkheid om teruggebeld te worden:

U wacht al enige tijd, wilt u een medewerker spreken blijft u aan de lijn. Wilt u teruggebeld worden, toets dan een 1.
Spreek na de toon uw naam, telefoonnummer, postcode en huisnummer in en geef aan op welk dagdeel u teruggebeld wilt worden. Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds. Sluit uw bericht af met een hekje.

Reactietermijn post: als u ons een vraag per brief stelt sturen wij u uiterlijk 5 werkdagen later het antwoord op uw vraag.
Reactietermijn e-mail: als u ons een vraag per mail stelt sturen wij u uiterlijk 5 werkdagen later het antwoord op uw vraag.
Reactietermijn chat: als u ons een vraag per chat stelt sturen wij u binnen 30 seconden een reactie terug.
Reactietermijn social media:  u kunt ons via social media (Facebook, Twitter) iedere werkdag bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur. U ontvangt dan binnen een uur een reactie.

Reactietermijn aanvragen

Reactietermijn aanvraag via een medewerker van Monuta of uw tussenpersoon
Een digitale aanvraag : 

Als u via uw adviseur (zowel in een persoonlijk gesprek als telefonisch) een verzekering bij ons aanvraagt dan houden wij uw adviseur op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw aanvraag. 
Wij behandelen uw aanvraag binnen één werkdag nadat wij deze ontvangen hebben via uw adviseur. Daarna ontvangt u van ons de polis. 
Een aanvraag op papier: 
Als een adviseur voor u een verzekering aanvraagt via een papieren aanvraagformulier, behandelen wij uw aanvraag uiterlijk na 10 werkdagen en hierna sturen wij u de polis toe. Als u bij de gezondheidsvragen een of beide vragen met ‘ja' heeft beantwoord, dan kan het zijn dat de aanvraag moet worden bekeken door een medisch acceptant of een specialist. Als dit langer dan 10 werkdagen duurt, ontvangt u hierover bericht.
Reactietermijn aanvraag opgave premievrije waarde of afkoopwaarde van uw polis: 
Wij behandelen uw verzoek uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst en sturen u dan de schriftelijke opgave toe.

Reactietermijn wijzigingen

Reactietermijn wijzigen verzekering: Wij behandelen uw wijzigingsverzoek uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van uw verzoek. Hierna sturen wij u de aangepaste of nieuwe polis toe.

Reactietermijn verzoek tot uitkering (claimafhandeling)

Reactietermijn verzoek tot uitkering (claimafhandeling):  Wij behandelen uw aanvraag uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van uw verzoek. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.  Mocht het uitkeringsverzoek via een andere uitvaartonderneming bij ons binnenkomen, dan verloopt de communicatie via deze onderneming. De bevestiging van uitbetaling ontvangt u wel rechtstreeks van Monuta.  Heeft in inhoudelijke vragen over een uitkering? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt onze medewerkers van de afdeling Uitkering bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 via telefoonnummer 0800 - 022 22 92 en kies voor optie 2 in het keuzemenu.

Reactietermijn klachten

Reactietermijn klachten: Wij reageren inhoudelijk uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht

Premie
beleid

Bij het vaststellen van de premie van onze huidige uitvaartverzekeringen houden we rekening met de te verwachten ontwikkeling van de marktrente. Een belangrijk kenmerk van onze uitvaartverzekeringen is dat wij jaarlijks de premie kunnen aanpassen aan deze ontwikkeling. Dit is nodig omdat de marktrente anders kan worden dan eerder was verwacht. Als dat gebeurt passen wij de premie aan.

Veelgestelde vragen over premiebeleid

FAQ verzekeringen / Premiebeleid

Wat als ik het niet eens ben met de wijziging van de premie?

Als u het niet eens bent met de wijziging van de premie per 1 januari dan kunt u de verzekering stopzetten of de verzekering premievrij maken. Op www.monuta.nl/opzeggen leest u meer over het stopzetten van de uitvaartverzekering. 

Wat als ik de verzekering wil stopzetten na het wijzigen van de premie?

De verzekering kan worden stopgezet. Op www.monuta.nl/opzeggen leest u meer over het stoppen van de uitvaartverzekering. De uitvaartverzekering heeft soms een waarde. We noemen dit de afkoopwaarde. Bij het wijzigen van de marktrente wordt ook die waarde aangepast. De afkoopwaarde daalt als de marktrente stijgt. Bij een rentedaling stijgt de afkoopwaarde.

Wat gebeurt er met de afkoopwaarde bij een wijziging van de marktrente?

De verzekering heeft soms een waarde. We noemen dit de afkoopwaarde. Als u de verzekering afkoopt, dan keren wij de afkoopwaarde aan u uit en bent u niet meer verzekerd voor de kosten van uw uitvaart.

Bij het wijzigen van de marktrente kan de afkoopwaarde wijzigen. De marktrente heeft invloed op de rekenrente die wij vaststellen voor uw uitvaartverzekering. De afkoopwaarde daalt als de rekenrente stijgt. Bij een rekenrentedaling stijgt de afkoopwaarde. Hier leest u meer informatie over de wijziging van de afkoopwaarde.

In de tekst leest u de begrippen rekenrente en marktrente. Hieronder leggen wij kort uit wat we met deze begrippen bedoelen.

Rekenrente: 
Bij de bepaling van de hoogte van de premie gaat Monuta er vanuit dat de waarde van uw verzekering toeneemt met een vast rentepercentage, dit heet rekenrente. De hoogte van de rekenrente wordt door Monuta mede bepaald op basis van de verwachting én ontwikkeling van de marktrente. 

Marktrente: 
Monuta krijgt een vergoeding voor het uitlenen van geld voor een bepaalde tijd, dit wordt marktrente genoemd. De hoogte van de marktrente wordt niet door Monuta bepaald. Aan de hand van de marktrente wordt door Monuta de rekenrente bepaald die invloed heeft op de hoogte van de premie.

Wijzigt de premie ook door indexering?

De premie wijzigt ook door indexatie. Bij de indexatie van een uitvaartverzekering, oftewel aanpassing van het verzekerd bedrag, vangen we de algemene prijsschommelingen op het gebied van uitvaartzorg op. Hierdoor blijft de verzekering waardevast. In de brief over het wijzigen van de premie op basis van de marktrente, staat ook informatie over de indexatie. Zo heeft u alle informatie over de uitvaartverzekering per 1 januari in een overzicht. 

Welke rente gebruikt Monuta om de premie te berekenen?

Bij het beoordelen van de ontwikkeling van de rente maken we gebruik van rentegegevens die De Nederlandsche Bank publiceert op haar website. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u weet waar die rentegegevens vandaan komen en dat dit een onpartijdig bron is.  Deze rentegegevens herrekenen we, zodat deze ook geschikt zijn om premies te berekenen. We doen dit via een standaard methode, die in de financiële wereld gebruikelijk is en door ook DNB is beschreven.

Keurmerk uitvaartzorg