Slotverklaring online verzekeren

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer (of vertegenwoordiger daarvan) bent u verplicht deze aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. U bent verplicht aan Monuta alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen, en waarvan u weet of behoort te begrijpen dat de beslissing van Monuta of, en zo ja, op welke voorwaarden, Monuta de verzekering zou willen sluiten, afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor zaken die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden (mee)verzekerd en die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Vragen waarvan u het antwoord al bij Monuta bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

Alle omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Monuta de definitieve beslissing heeft genomen u al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan Monuta mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van Monuta heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft Monuta tevens het recht de verzekering op te zeggen. Zie ook ons fraudebeleid.

Door verzending van deze aanvraag verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer (of vertegenwoordiger daarvan) dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van verzekering omschreven dekking. Tevens wordt aangegeven dat hij/zij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende voorwaarden van verzekering.

Machtiging automatische incasso
Door het aanvragen van de verzekering geeft de aanvrager toestemming aan Monuta Verzekeringen NV uit Apeldoorn om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te doen afschrijven wegens de afgesloten uitvaartverzekering en de daarbij horende premies. U geeft ook toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Monuta Verzekeringen NV. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Online een verzekering afsluiten
U wilt online een uitvaartverzekering bij Monuta afsluiten. Wilt u toch liever eerst persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92 (gratis). Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur.

Natuurlijk maakt Monuta kosten voor elke verzekering. De getoonde bedragen zijn inclusief distributiekosten, zoals kosten voor personeel en automatisering die betrekking hebben op het afsluiten van de verzekering. Deze kosten bedragen € 60,- en worden verdeeld over de gehele premieduur.

Polis
De polis ontvangt u als PDF-bestand. Voor het openen van dit bestand heeft u Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden op http://get.adobe.com/nl/reader. Op aanvraag kan altijd een kopie van de polis per post naar u verstuurd worden. Neem hiervoor contact op met ons via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92 (gratis). Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur.

Bij alle verzekeringen die u online bij ons kunt afsluiten, betaalt u premie tot de leeftijd van 85 jaar. De premieduur kunt u ook terugvinden op het aanvraagformulier. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

De kosten van een uitvaart stijgen jaarlijks. Als u een geïndexeerde verzekering afsluit, wordt de premie ook jaarlijks aangepast. Zo zorgt Monuta ervoor dat de kosten van de verzekerde producten en diensten gedekt blijven. Alle verzekeringen die u online kunt afsluiten zijn geïndexeerd.