Uitvaartverzorger

Mijn naam is Ina Duijndam. Hoewel ik geboren ben in Zeist, heb ik de schoonheid van het Friese land met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn oma Hieke kwam namelijk uit het mooie Sneek. Sinds 1987 woon ik in Friesland, inmiddels in Uitwellingerga. Sinds 1 april 2015 ben ik als uitvaartverzorger de trotse eigenaar van Monuta Duijndam en ben ik werkzaam in onder meer Sneek, Harlingen en Joure en omliggende plaatsen. Ik zou me niet kunnen bedenken op welke andere plek ik zou willen wonen en werken.

 

Neem contact op met mij

 

Met de uitvaart van mijn vader was niets mis, het was een nette uitvaart. Maar toen mijn moeder overleed, ontdekte ik dat een uitvaartverzorger hét verschil kan maken. Dat geldt niet alleen voor de voorbereiding en de beleving van de uitvaart, maar ook voor het omgaan met het verlies van een dierbare. Aan de uitvaart van mijn moeder hield ik een veel beter gevoel over. En dat was toch mede te danken aan de uitvaartverzorger die aandacht voor ons als kinderen had en die ons rustig door de dagen tot de uitvaart loodste. Dus toen ik de kans kreeg om van Facilitair Management over te stappen naar de uitvaartbranche, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

 

Een droom mag werkelijkheid worden! Heel veel succes met je werk! - Jan van der Meer

Inspiratie bieden

In de periode tussen het overlijden en uitvaart moeten nabestaanden veel beslissingen nemen en moet er veel geregeld worden. Als uitvaartverzorger sta ik de nabestaanden (letterlijk) terzijde. Ik ben altijd dichtbij en zal nooit uit het oog verliezen dat ieder mens op zijn eigen manier omgaat met verdriet. Het is mijn missie om ruimte en inspiratie te geven om een afscheid zo persoonlijk mogelijk in te vullen. Daarbij gaat het niet om mij, maar om de nabestaanden en om wat zij met mijn hulp kunnen bereiken. Om mijn werk meer diepgang te geven, heb ik naast mijn werk als uitvaartverzorger in Zuidwest-Friesland de opleiding tot ritueel begeleider gevolgd.

 

Een uitvaart moet een afscheid zijn, waaruit de nabestaanden kracht kunnen putten en waarop zij kunnen bouwen als door het verlies de fundamenten van het bestaan wankelen. - Ina Duijndam

Ik wil u graag tot steun zijn

Ik heb ooit iemand horen vertellen, dat je het leven kunt zien als een kleed. De draadjes die verweven zijn tot een kleed staan symbool voor onder meer al je ervaringen, belevenissen en verhalen. Wanneer een dierbare overlijdt, heb je vaak al heel veel met elkaar meegemaakt. Het leven met deze dierbare is onderdeel van het kleed. Ook het afscheid zal verweven worden in het kleed. Het is dus heel belangrijk, dat dit een goed afscheid is. Dat recht doet aan het leven dat geleefd is, aan de persoon die hij of zij was en aan de nabestaanden. Dit afscheid is niet alleen de uitvaart zelf, maar ook de weg ernaartoe. Ik zal samen met ude nabestaanden deze weg bewandelen.

Zelfstandig en flexibel

Ik vind de samenwerking met Monuta heel bijzonder. Mijn onderneming is zelfstandig en kleinschalig. Doordat ik niet vanuit een vaste locatie werk, ben ik heel flexibel en kan ik overal werken: in Bolsward, maar ook in Joure of Harlingen. Daarnaast bied ik de voordelen van een grote organisatie. 

Ik ben er voor iedereen

Ik regel overigens niet alleen de uitvaart voor mensen met een verzekering bij Monuta. Ook als u bij een andere maatschappij of helemaal niet verzekerd bent, kan ik de uitvaart verzorgen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met mij op. Ik vertel u graag over wat ik voor u als uitvaartondernemer in Sneek, Joure en omgeving kan betekenen.

 

Neem contact op met mij

 

Waarom Monuta Duijndam?

  • Oprechte aandacht
  • Oog voor details
  • Creatief en inspirerend
  • Helder in wat geboden kan worden
  • Veel ruimte voor eigen invulling

Werkgebied

Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, Joure, Joure, Joure, Snikzwaag, Haskerhorne, Rohel, Delfstrahuizen, Goingarijp, Broek Fr, Ouwsterhaule, Ouwster Nijega, Oldeouwer, Doniaga, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Boornzwaag, Legemeer, Dijken, Koufurderrige, Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee, Echten Fr, Bantega, Echtenerbrug, Akmarijp, Terkaple, Woudsend, Smallebrugge, Indijk, Ypecolsga, Sloten Fr, Balk, Wijckel, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Rijs, Mirns, Bakhuizen, Elahuizen, Oudega Gaast Sleat, Kolderwolde, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega Gem Wymbritserad, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Loenga, It Heidenskip, Wommels, Kubaard, Iens, Easterein, Itens, Reahus, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum Fr, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Ferwoude, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Brezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Franeker, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum Fr, Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens Gem Litt, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum en Vlieland